Test Sorularını İndirTemel Bilgilerle İlgili Değerlendirme Soruları


1) Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur?
A) $sayı1=54;
B) $sayi 1=54;
C) $1.sayi=54;
D) $sayi1=54;

2) Sadece true yada false değerini saklamak için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) integer
B) float
C) boolean
D) string

3) Aşağıdakilerden hangileri true değerine sahiptir?
I. $bilgi=8;
II. $bilgi=0;
III. $bilgi="";
IV. $bilgi="tamam";
V. $bilgi=-5;
A) I-III-IV-V
B) I-IV-V
C) II-III
D) I-IV

4) define("sira",85); Yandaki tanımlamadan sonra aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
A) $aktif=$sira++;
B) $aktif=++sira;
C) sira=86;
D) $aktif=sira+1

5) Aşağıdaki işlemin sonucunda $a değişkeninin değeri ne olur?

<?php
$a=5;
$b=9;
$a.=$b;
?>

A) 45
B) 9
C) 59
D) 95

6)$x=10; $y=8; ise $x%=$y işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 18
C) 80
D) 1.25

7) $sayi+=$kat; ifadesinin açılımı hangisidir?
A) $sayi=$kat+$kat;
B) $sayi=$sayi+$kat;
C) $kat=$kat+$sayi;
D) $kat=$sayi+$sayi;

8) Aşağıdakilerden hangisi belirtilen iki koşuldan birinin sağlamasının yeterli olduğu durumlarda kullanılır?
A) and
B) ==
C) ||
D) &&

9) Aşağıdakilerden hangisi açıklama satırlarında kullanılabilir?
A) /*...*/
B) /?..?/
C) \\
D) /*

10) $yevmiye=22; $mesai=6; tanımlamalarından sonra aşağıdaki komutlardan hangisi $yevmiye değişkeninin değerini 6 arttırır?
A) $yevmiye+=$mesai;
B) $yecmiye=++$mesai;
C) $yevmiye=$mesai+6;
D) $yevmiye=$mesai++;

11) Aşağıdaki komutlardan hangisi hatasız çalışır?
A) echo "<h1 align=/"center/">Merhaba Dünya!</h1>";
B) echo <h1 align="center">Merhaba Dünya!</h1>;
C) echo "<h1 align=\"center\">Merhaba Dünya!</h1>";
D) echo "<h1 align="center">Merhaba Dünya!</h1>";

12) Hangi komut ekranda SONUÇ=15 ifadesini gösterir?
A) echo "SONUÇ=9+6";
B) echo SONUÇ="9+6";
C) echo SONUÇ=$9+$6;
D) echo "SONUÇ=",9+6;

13) Aşağıdaki echo komutlarından hangisi iki parametre almıştır?
A) echo "Merhaba","Dünya","!";
B) echo "Merhaba Dünya","!";
C) echo "Merhaba Dünya"."!";
D) echo "Merhaba . Dünya , !";

14) $a=4; $b=0; tanımlamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi true'dur?
A) if (!($a*$b))
B) if ($b>$a)
C) if ($b)
D) if ($a*$b)

15) Hangisi dizi tanımlamalarında kullanılan deyimdir?
A) switch
B) for
C) array
D) string

16) Hangisi indis ile değeri ayıran işarettir?
A) ->
B) =>
C) ==>
D) ;

17) Aşağıdaki komutlardan hangisinde yazım hatası yoktur?
A) if ($a>$b); echo "off";
B) else if ($a>$b); echo "off";
C) else echo "off";
D) elseif echo "off";

18) Aşağıdaki döngü tanımlamalarından hangisi çalışır?
A) for ($i=5;$i<=1;$i++)
B) for ($i=5;$i>=1;$i--)
C) for ($i=5;$i<=25;$i=1)
D) for ($i=5;$i=25;$i--)

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir döngüyü yada yapıyı kırmak için kullanılır?
A) break
B) continue
C) case
D) default

20) foreach döngüsü için söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Sadece diziler için kullanılır
B) for ile yapılan işlemlerin aynısı foreach ile de yapılabilir
C) while ile yapılabilen tüm işlemler foreach ile de yapılabilir
D) if yapısına alternatif olarak foreach yapısı da kullanılabilir

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) if ( ) yapısında aynı anda 3 koşul yazılabilir
B) for döngüsünde döngü değişkeni her zaman 1 artar
C) for döngüsünde döngünün dönme koşulu her zamana döngü değişkenine bağlıdır
D) while döngüsü koşulsuz bir kere çalıştıktan sonra koşula bakar ve gerekirse çalışır

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sabit değişkenleri kullanırken $ işareti yazılmaz
B) Değişken isimleri _ yada – ile başlayabilir
C) for döngüsüyle yapılabilen bir işlem while döngüsüyle de yapılabilir
D) echo' ya verilen değerde her virgül yeni bir parametre ifade eder

23) if ($a>0) $b=5; else $b=0; ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) $a=($a>0)?5:0;
B) $b=($a>0):5?0;
C) $b=($a>0)?5:0;
D) $a=($a>0)?$b=5:$b=0;

24) Aşağıdakilerden hangisi $liste dizisine 5 sayısını bir eleman olarak sona ekler?
A) $liste=5;
B) $liste[]=>5;
C) $liste=>5;
D) $liste[]=5;

25) Aşağıdaki döngünün sonucunda $T değişkeninin değeri kaç olur?

<?php
$a=10;
$T=0;
for ($i=1;$i<=10;$i+=3){
   $a-=1;
   $T+=$a;
}
?>

A) 55
B) 45
C) 30
D) 23

26) Aşağıda tanımlı $tags dizisindeki p değerini ekrana yazdırmak için hangi komutla kullanılır?

<?php
$tags=array("h1","span","p","div","table","b","i","u");
?>

A) echo $tags[2];
B) echo $tags["p"];
C) echo $tags(3);
D) echo $tags("p");

27) foreach ($a as $b=>$c) ifadesinde hangisi indisi belirtir?
A) $a
B) $b
C) $c
D) as

28) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Nokta (.) ondalıklı sayılarda ondalık kısmı ayırmak için kullanılır
B) Her virgül (,) yeni bir parametre başlangıcıdır
C) Koşul önündeki ! değilini al anlamına gelmektedir
D) Koşulda kullanılan = iki değerin eşit olup olmadığını sorgular

29) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) < > faklıdır
B) > büyüktür
C) =< Küçük eşittir
D) != eşit değildir

30)  Aşağıdaki döngünün bitiminde $m değişkeninin değeri kaç olur?

<?php
$k=1;
$m=0;
while($k<=10){
   if ($k%3==0)
      $m+=$k;
   $k+=3;
}
?>

A) 55
B) 30
C) 18
D) 0

Cevap Anahtarı (Yazı rengi beyazdır. Seçim yapmadığınız sürece göremezsiniz)

>1)D 2)C 3)B 4)D 5)C 6)A 7)B 8)C 9)A 10)D 11)C 12)D 13)B 14)A 15)C 16)B 17)C 18)B 19)A 20)A 21)A 22)B 23)C 24)D 25)C 26)A 27)B 28)D 29)C 30)D<