Yazdır 06 Haziran 2010 Pazar (Hit: 190024)

MySQL Veri Türleri

Tablolardaki alanlarda saklanacak olan bilgiye göre alanın veri türü önceden doğru olarak belirtilmelidir. Aksi halde istenmeyen hatalar yada sonuçlar oluşabilir.

MySQL'de kullanılan veri türlerini genel olarak 4 başlık altında sayabiliriz.

Not: Bazı veritürleri anlatılmamıştır. En çok kullanılan türler anlatılmıştır.

1) Tam Sayı (integer) Veri Türleri

Tam sayıların saklandığı alanlar için kullanılır.

İşaretli (signed) ve işaretsiz (unsigned) olarak iki şekilde kullanılabilir. İşaretli olduğunda negatif ve pozitif sayıları içerir. İşaretsiz olduğunda ise sadece pozitif sayıları içerir.

Kendi aralarında büyüklüklerine göre 5'e ayrılır.

Veri Türü Bytes   Minumum Maksimum
tinyint 1 signed -128 127
unsigned 0 255
smallint 2 signed -32768 32767
unsigned 0 65535
mediumint 3 signed -8388608 8388607
unsigned 0 16777215
int 4 signed -2147483648 2147483647
unsigned 0 4294967295
bigint 8 signed -9223372036854775808 9223372036854775807
unsigned 0 18446744073709551615

 

2) Ondalıklı Sayı (float) Veri Türü

Ondalık kısmı bulunan sayıların saklandığı alanlar için kullanılır.

Kendi aralarında 4'e ayrılır.

Veri Türü Bytes Açıklama
decimal (n,d) değişken Tam kısmı n, ondalıklı kısmı d uzunlukta olan ondalıklı sayılardır.
1<=n<=65 , 0<=d<=30 , d<=n
float(n,d) 4 Tam kısmı n, ondalıklı kısmı d uzunlukta olan ondalıklı sayılardır.
1<=n<=255 , 0<=d<=30 , d<=n
double(n,d) 8
real(n,d) 8

 

3) Metin (String) Veri Türleri

Harf, rakam ve simgelerden oluşan metinsel (string) bilgilerin saklandığı alanlar için kullanılır.

Genel olarak 6'ya ayırabiliriz.

Veri Türü Bytes Açıklama
char (n) n Tam olarak n karakterli metinler için kullanılır. n karakterden daha az karakter girilse bile yine n byte yer kaplar.
varchar(n) Girilen karakter sayısı+1 (n<256)
Girilen karakter sayısı+2 (256<=n)
En fazla n karakterli metinler için kullanılır. Girilen karakter sayısına göre veritabanında yer kaplar.
tinytext Girilen karakter sayısı+1 En fazla 256 karakterli metinler için kullanılır.
text Girilen karakter sayısı+2 En fazla 65536 karakterli metinler için kullanılır.
mediumtext Girilen karakter sayısı+3 En fazla 16777216 karakterli metinler için kullanılır.
longtext Girilen karakter sayısı+4 En fazla 4294967296 karakterli metinler için kullanılır.

 

4) Tarih/Saat (Date/Time) Veri Türleri

Tarih ve saat bilgisinin saklanacağı alanlar için kullanılır.

Kendi aralarında 5'e ayrılır.

Veri Türü Bytes Açıklama
date 3 YYYY-MM-DD biçiminde tarih bilgisini saklar.
time 3 HH:MM:SS biçiminde saat bilgisini saklar.
datetime 8 YYYY-MM-DD HH:MM:SS biçiminde hem tarih hem de saat bilgisini saklar
timestamp 4 YYYY-MM-DD HH:MM:SS biçiminde hem tarih hem de saat bilgisini saklar.
1970-01-01 00:00:01 ile 2038-01-19 03:14:07 arasında bir tarihtir.
year 1 YYYY biçiminde sadece yıl bilgisini saklar

Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010