Yazdır 24 Nisan 2010 Cumartesi (Hit: 54000)

Matematiksel Fonksiyonlar

 • pow()
 • sqrt()
 • abs()
 • base_convert()
 • fmod()
 • round()
 • floor()
 • ceil()
 • rand()
 • deg2rad()
 • sin()
 • cos()
 • tan()
 • pi()
 • exp()

 

1) pow($x,$y)

Üslü sayıları hesaplamak için kullanılır. Burada $x üzeri $y işleminin sonucunu verir. Bu fonksiyondan dönen değer bir başka değişkene atanmalı yada kullanılmak üzere birbaşka fonksiyona verilmelidir.

<?php
$x=3;
$y=4;
$sonuc=pow($x,$y);
echo "$x<sup>$y</sup>=$sonuc<br>";

echo "3<sup>2</sup>=",pow(3,2),"<br>";
echo "6<sup>2</sup>=",pow(6,2),"<br>";
echo "4<sup>3</sup>=",pow(4,3),"<br>";
echo "5<sup>4</sup>=",pow(5,4),"<br>";
echo "81<sup>0.5</sup>=",pow(81,0.5),"<br>";
echo "8<sup>4.5</sup>=",pow(8,4.5),"<br>";
?>

 

2) sqrt($x)

Belirtilen $x sayının karekökünü gönderir. Aynı işlemi yukarıdaki pow() fonksiyonuna üs olarak 0.5 vererek de yapabilirsiniz. Bilindiği üzere köklü sayılar aslında üssü 1/2 yani 0.5 olan sayılardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

<?php
$x=25;
$sonuc=sqrt($x);
echo "$x sayısının karekökü=$sonuc <br>";

echo "64'ün karekökü=",sqrt(64),"<br>";
echo "81'in karekökü=",sqrt(81),"<br>";
echo "144'ün karekökü=",sqrt(144),"<br>";
echo "16'nın karekökü=",sqrt(16),"<br>";
echo "2'nin karekökü=",sqrt(2),"<br>";
?>

 

3) abs($x)

Verilen $x sayının mutlak değerini verir. Bilindiği üzere mutlak değer, sayının sayı ekseninde sıfıra olan uzaklığıdır. Uzaklık negatif olamayacağından mutlak değerin sonucu her zaman verilen sayının pozitif olanıdır.

<?php
$x=-5;
$y=5;
echo "$x sayısının mutlak değeri |$x|=",abs($x),"<br>";
echo "$y sayısının mutlak değeri |$y|=",abs($y),"<br>";
echo "|$x-$y|=",abs($x-$y),"<br>";

echo "|-3|=",abs(-3),"<br>";
echo "|12|=",abs(12),"<br>";
echo "|-6.1|=",abs(-6.1),"<br>";
echo "|12.4|=",abs(12.4),"<br>";
echo "|22|=",abs(22),"<br>";
?>

 

4) base_convert($x,$taban1,$taban2)

Verilen $x sayısını belirtilen taban1 sayı sisteminden yine belirtilen taban2 sayı sistemine dönüştürür. Burada verilen sayının taban1 sisteminde olmasına dikkat ediniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

<?php
echo "Onluk sistemdeki 27 sayısının ikilik sistemdeki karşılığı ",base_convert(27,10,2)," 'dir.<br>";
echo "(27)<sub>10</sub>=(",base_convert(27,10,2),")<sub>2</sub><br>";
echo "(101101)<sub>2</sub>=(",base_convert(101101,2,10),")<sub>10</sub><br>";
echo "(425)<sub>8</sub>=(",base_convert(425,8,2),")<sub>2</sub><br>";
echo "(8a4b)<sub>16</sub>=(",base_convert('8a4b',16,10),")<sub>10</sub><br>";
echo "(A37334)<sub>16</sub>=(",base_convert('A37334',16,2),")<sub>2</sub><br>";
echo "(10101110011)<sub>2</sub>=(",base_convert(10101110011,2,8),")<sub>8</sub><br>";
echo "(36213)<sub>4</sub>=(",base_convert(36213,4,10),")<sub>10</sub><br>";
?>

 

5) fmod($x,$y)

Verilen $x sayısının $y sayısına bölümünden kalanı vermektedir. % operatörü ile aynı işlevi görmektedir. Örneğin 15 sayısının 4'e bölümünden kalan 3'dür.

<?php
$x=15;
$y=4;
$kalan=fmod($x,$y);
echo "$x sayısının $y sayısına bölümünden kalan = $kalan <br>";
echo "$x%$y=",$x%$y,"<br>";
echo "54%8=",fmod(54,8),"<br>";
echo "54%8=",54%8,"<br>";

echo "32%4=",fmod(32,4),"<br>";
echo "17%10=",fmod(17,10),"<br>";
echo "49%5=",fmod(49,5),"<br>";
echo "$x sayısı ",(fmod($x,2)==0)?"çifttir":"tektir","<br>";
echo "$y sayısı ",(fmod($y,2)==0)?"çifttir":"tektir","<br>";
?>

 

6) round($x,$ondalik)

Verilen $x sayısını belirtilen sayıda ondalik kalacak şekilde en yakın sayıya yuvarlar. Eğer ondalık belirtilmezse en yakın tam sayıya yuvarlar.

<?php
$x=14.354;
$sonuc=round($x,1); // bir tane ondalık kalacak şekilde yuvarla
echo "Sonuc=$sonuc <br>";

$sonuc=round($x,2); // iki tane ondalık kalacak şekilde yuvarla
echo "Sonuc=$sonuc <br>";

$sonuc=round($x); // hiç ondalık kalmayacak şekilde yuvarla
echo "Sonuc=$sonuc <br>";

echo round(14.68),"<br>"; // ekrana 15 yazar
echo round(14.12),"<br>"; // ekrana 14 yazar
echo round(14.68,1),"<br>"; // ekrana 14.7 yazar
echo round(14.19,1),"<br>"; // ekrana 14.2 yazar
echo round(-14.6),"<br>"; // ekrana -15 yazar
?>

 

7) floor($x)

Verilen $x sayısını her zaman aşağıya tam sayı olacak şekilde yuvarlar. Dikkat ediniz: Bu fonksiyon yakın olan sayıya değil her zaman aşağıya yuvarlar. Yani kendisinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

<?php
$x=14.354;
$sonuc=floor($x);
echo "Sonuc=$sonuc <br>";// ekrana Sonuc=14 yazar.

echo floor(14.68),"<br>"; // ekrana 14 yazar
echo floor(14.12),"<br>"; // ekrana 14 yazar
echo floor(14.99),"<br>"; // ekrana 14 yazar
echo floor(27.041),"<br>"; // ekrana 27 yazar
echo floor(-14.9),"<br>"; // ekrana -15 yazar
echo floor(-14.1),"<br>"; // ekrana -15 yazar
?>

 

8) ceil($x)

Verilen $x sayısını her zaman yukarıya tam sayı olacak şekilde yuvarlar. Başka bir ifadeyle kendisinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlar.

<?php
$x=14.354;
$sonuc=ceil($x);
echo "Sonuc=$sonuc <br>";// ekrana Sonuc=15 yazar.

echo ceil(14.68),"<br>"; // ekrana 15 yazar
echo ceil(14.12),"<br>"; // ekrana 15 yazar
echo ceil(14.99),"<br>"; // ekrana 15 yazar
echo ceil(27.041),"<br>"; // ekrana 28 yazar
echo ceil(-14.9),"<br>"; // ekrana -14 yazar
echo ceil(-14.1),"<br>"; // ekrana -14 yazar
?>

 

9) rand(min,mak)

Verilen aralıkta rastgele bir tamsayı üretir.

<?php
$sayi=rand(1,10);
echo $sayi,"<br>";
echo rand(20,25),"<br>";
echo rand(160,200),"<br>";

echo "<hr>";
$sayilar=array();
$sayilar[]=rand(1,100);
$sayilar[]=rand(90,100);
$sayilar[]=rand(1,5);
$sayilar[]=rand(1000,10000);
$sayilar[]=rand(500,510);
foreach($sayilar as $deger)
  echo $deger," ";
?>

 

10) deg2rad($x)

Derece cinsinden verilen $x açısının radyan karşılığını verir. Aşağıda anlatılan sin(), cos() ve tan() gibi fonksiyonlar açıyı radyan cinsinden istemektedir.

<?php
$x=30;
$radx=deg2rad($x);
echo "$x açısının radyan karşılığı = ",$radx,"<br>";

echo "90 derecenin radyan karşılığı = ",deg2rad(90),"<br>";
echo "60 derecenin radyan karşılığı = ",deg2rad(60),"<br>";
echo "180 derecenin radyan karşılığı = ",deg2rad(180),"<br>";
echo "360 derecenin radyan karşılığı = ",deg2rad(360),"<br>";
?>

 

11) sin($x), cos($x), tan($x)

Radyan cinsinden verilen $x açısının sırasıyla sinüs, kosinüs ve tanjant değerlerini verir. Dolayısıyla derece cinsindeki açıyı önce radyana çevirmek gerekmektedir.

<?php
$x=30;
$radx=deg2rad($x); // derece radyana çevriliyor
echo "sin($x)=",sin($radx),"<br>";
echo "cos($x)=",cos($radx),"<br>";
echo "tan($x)=",tan($radx),"<br>";

$x=60;
$radx=deg2rad($x); // derece radyana çevriliyor
echo "sin($x)=",sin($radx),"<br>";
echo "cos($x)=",cos($radx),"<br>";
echo "tan($x)=",tan($radx),"<br>";
?> 

 

12) pi()

Bu fonksiyon pi sayısını göndermektedir. Yaklaşık olarak 3 yada 3.14 olarak kullandığımız pi sayısının yerine, pi() fonksiyonunun gönderdiği değeri kullanmak daha doğru sonuç verecektir.

<?php
$pi=pi();
echo $pi,"<br>";
echo pi(),"<br>";

echo "yarıçapı 3cm olan dairenin çevresi = ",2*pi()*3," cm'dir.<br>";
echo "yarıçapı 3cm olan dairenin alanı = ",pi()*pow(3,2)," cm<sup>2</sup> 'dir.<br>";
?>

 

13) exp($x)

Matematikte yaklaşık 2.718281828459 olarak bilinen e sayısının kuvvetlerini hesaplar ve gönderir. Buradaki $x sayısı e sayısının üssü olmaktadır.

<?php
echo "e=",exp(1),"<br>";
echo "e<sup>2</sup>=",exp(2),"<br>";
echo "e<sup>3</sup>=",exp(3),"<br>";
echo "e<sup>4</sup>=",exp(4),"<br>";
?>

Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010