Yazdır 28 Mart 2010 Pazar (Hit: 25218)

Soruları İndirTemel Bilgilerle İlgili Uygulama Soruları


1) 1 ile 10 arasında rastgele üretilen iki sayıyı tanımlı olan $islem değişkenine (+, -, * ya da /) göre işleme alıp sonucu ekranda aşağıdaki gibi gösteriniz.
(Birinci sayı 2, ikinci sayı 6 ve işlem + ise 2+6=8 şeklinde görünecek)

2) Sabit tanımlı olan pi değişkeni ile normal tanımlanmış olan yarıçapa göre dairenin alanını ve çevresini hesaplayarak ekranda aşağıdaki gibi gösteriniz.
(pi=3, r=4 ise Alan=48 Çevre=24 şeklinde görünecek)

3) Tanımlı olan $a,$b ve $c sayı değişkenlerine göre aşağıdaki denkleminin sonucunu hesaplayıp ekranda aşağıdaki gibi gösteriniz.
Formül 1
($a=4, $b=2, $c=5 ise ekranda Sonuç=83 görünecektir.)

4) Aldığı vize notunun %30 ile final notunun %70'ini bulup toplayarak ortalama olarak ekrana aşağıdaki gibi yazıdırnız.
(Vize=60, Final=70, Ortalama=67)

5) Tanımlı olan $boy ve $cinsiyet değişkenlerine göre kişinin ideal kilosunu aşağıdaki açıklamaya göre hesaplayıp ekrana İdeal Kilonuz=... şeklinde yazdırınız.

Kadınlar için: Boyunuzun ilk 150 santimetresi için 45 kilo, sonraki her 2.5 cm için 2.2 kilo ekler. Örnek olarak; boyunuz 160 cm ise, ideal kilonuz 45+8.8=53.8 kilogram olacaktır.
Erkekler için: Boyunuzun ilk 150 santimetresi için 48 kilo, sonraki her 2.5 cm için 2.7 kilo ekler. Örnek olarak boyunuz 180 cm ise, ideal kilonuz 48+32.4=80.4 kilogram olacaktır.

Not: Bu fonksiyon boyu 150 cm ve üzerinde olan kişiler içindir.Dolayısıyla gönderilen boyun en az 150 cm olduğu varsayılır.

6) rakamlar dizinindeki 1.jpg, 2.jpg ,3.jpg ,4.jpg ,5.jpg ,6.jpg ,7.jpg ,8.jpg ,9.jpg ve 0.jpg resimlerin adlarını bir dizi olarak tanımlayınız. 0 ile 9 arasında ürettiğiniz rastgele sayıya karşılık gelen resmi ekranda gösteriniz.
(Üretilen sayı 6 olursa ekran 6.jpg resmi görünecek)

7) 1 ile 10 arasında rastgele üretilen sayının çarpım tablosunu 10'dan geriye aşağıdaki gibi gösteriniz.
Üretilen sayı 7 olursa:
7x10=70
7x9=63
7x8=56
. . .

8) Tanımlı olan metni font etiketinin size parametresini kullanarak bir döngü yardımıyla aşağıdaki gibi gösteriniz.
(Bilindiği üzere size parametresi 1 ile 7 arasında bir değer alır)
phpdefteri
phpdefteri
phpdefteri
phpdefteri
. . .

9) 1 ile 1000 arasında 5 ve 7 'ye tam bölünebilen sayıların toplamını bulup ekrana Toplam=14210 şeklinde yazdırınız.

10) 1 ile 100 arasında üretilen sayı 71 olana kadar sayı üretiniz. Üretilen sayı 71 olduğunda ekrana üretilen 71 sayısını ve kaçıncı denemede üretildiğini aşağıdaki gibi yazdırınız.
(71 sayısı 65 denemede bulundu gibi)

11) 1 ile 10 arasında rastgele üretilen 5 sayının toplamını aşağıdaki gibi ekran gösteriniz.
(5+6+1+9+4=25 gibi)

12) Ayları saklayan bir dizi tanımlayınız. 1 ile 12 arasında rastgele üretilen sayıya karşılık gelen ay adını ekran gösteriniz.
(4 üretilirse ekrana Nisan görünecektir.)

13) Sayıları yazı karşılıklarını (bir, iki, üçü, ...) ve bunların onluk katlarının yazı karşılıklarını (on, yirmi, otuz, ...) iki ayrı dizi olarak tanımlayınız. Sonra 1 ile 99 arasında rastgele üretilen sayının yazı karşılığını ekran gösteriniz.
 

Grup
Erkek Harun
Enis
Şaban
Kız Pınar
Hatice
Gamze

14) Yukarıdaki tabloyu dizi olarak tanımlayınız.

15) Yukarıda tanımladığınız dizide sadece erkekleri ekranda foreach ile listeleyiniz.

16) Yukarıda tanımladığınız dizide sadece kızları ekranda foreach ile listeleyiniz

17) Tanımlı olan bir ismin yukarıda tanımladığınız dizide olup olmadığını foreach kullanarak kontrol edip ekrana aşağıdaki gibi gösteriniz.
(Kenan grupta yoktur ya da Hatice grupta vardır gibi)

18) 1 ile 100 arasında rastgele üretilen 10 sayıyı sayılar dizisine ekleyerek ekranda foreach ile aşağıdaki gibi gösteriniz.
(Sayılar=54, 45, 15, 94, 1, 4, 48, 67, 75, 25 gibi)

19) Aşağıda verilen öğrencilerin aldığı notları bir dizi olarak tanımlayınız. Daha sonra foreach ile bir tablo şeklinde aşağıdaki gibi ekran gösteriniz.
Onur=74, Samet=64, Can=85, Raşit=100, Mert=80, Aziz=14

Elektronik Dersi Notları
Adı Notu
Onur 74
Samet 64
Can 85
Raşit 100
Mert 80
Aziz 14

20) 1 ile 10 arasında rastgele üretilen iki sayıyı tanımlı olan $islem değişkenine (+, -, * ya da /) göre switch case yapısını kullanarak işleme alıp sonucu ekranda aşağıdaki gibi gösteriniz.
(Birinci sayı 2, ikinci sayı 6 ve işlem + ise 2+6=8 şeklinde görünecek)

21) 1 ile 10 arasında rastgele üretilen sayının faktöriyelini while döngüsünü kullanarak hesaplayıp ekrana yazdırınız.

22) 54, 45, 15, 94, 1, 4, 48, 67, 75, 25 notlarını bir dizi olarak tanımlayınız. for döngüsünü kullanarak sayıların en büyüğünü, en küçüğünü ve ortalamasını hesaplayıp ekrana aşağıdaki gibi yazdırınız.
En küçük not=1
Enbüyük not=94
Ortalaması=42.8

23) $adi="Erkan"; $soyadi="Ekrem"; değişkenlerinin değerlerini karşılıklı birbiri ile değiştiriniz. Daha sonra aralarına boşluğu da katarak birleştirip $adsoyad değişkenine atayınız. Son olarak da ağıdaki gibi ekrana yazdırınız.
(Not: Ekranda tam olarak aşağıdaki gibi bir çıktı görünecektir. $, "" işaretleri de)
$adi="Ekrem;
$soyadi="Erkan";
$adsoyad="Ekrem Erkan";

24) 1 ile 100 arasında rastgele üretilen sayıyı ve çift olup olmama durumunu aşağıdaki gibi ekrana yazdırınız.
(41 sayısı tek sayıdır ya da 62 sayısı çift sayıdır gibi)

25) 53, 45, 15, 91, 1, 4, 48, 67, 75, 24 sayılarını bir dizi olarak tanımlayınız. Bu sayılardan kaç tanesinin tek kaç tanesinin çift olduğunu aşağıdaki gibi ekrana yazdırınız.
(Dizideki sayılardan 7 tanesi tek, 3 tanesi çift sayıdır)

26) resimler dizinindeki gok.jpg, mavi.jpg ,park.jpg ,sari.jpg ve yesil.jpg resimlerinin adlarını bir dizi olarak tanımlayınız. gok_thumb.jpg, mavi_thumb.jpg , park_thumb.jpg ,sari_thumb.jpg ve yesil_thumb.jpg resimlerinin adlarını da ayrı bir dizi olarak tanımlayınız. foreach döngüsünü kullanarak ekranda _thumb resimlerinin hepsini ekranda yan yana gösteriniz. Her bir resme büyüğüne gidecek şekilde bir link veriniz.

27) Aşağıdaki yapıyı döngüleri kullanarak aynen ekranda gösteriniz.
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX

28) Aşağıdaki işleminin sonucunu ekranda Toplam=4.49920533833 şeklinde gösteriniz.
Formül 2

29) Tanımlı olan adet ve fiyata göre toplam tutarı hesaplayınız. Eğer tutar 500'eşit ya da büyükse %10, değilse %5 indirim yaparak ödemesi gereken tutarı ekrana aşağıdaki gibi yazdırınız.
(Adet=10, Fiyat=20, Ödenmesi Gereken Tutar=190 gibi)

30) Tanımlı olan adet ve fiyata göre toplam tutarı hesaplayınız. switch case yapısını kullanarak;
Eğer tutar<100 ise %2,
Eğer tutar>=100 ve tutar<200 ise %5,
Eğer tutar>=200 ve tutar<500 ise %10,
Hiç biri değilse %10,
indirim yaparak ödemesi gereken tutarı ekrana aşağıdaki gibi yazdırınız.
(Adet=10, Fiyat=20, Ödenmesi Gereken Tutar=180 gibi)


Cevaplara gitmek için tıklayınız. (File-->Download Original diyerek dosyaları indirebilirsiniz)


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010