Yazdır 14 Mart 2010 Pazar (Hit: 72336)

Operatörler

Aritmetik İşlem Operatörleri

Matematiksel hesaplamaları yapmak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör
Açıklama
+ Toplama
- Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod Alma
++ Bir Arttırma
-- Bir Azaltma

% operatörü bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı vermektedir.

++ operatörü bir değişkenin değeri 1 arttırmakta, -- ise 1 azaltmaktadır. Ancak bunun kullanımına dikkat ediniz. Zira $a++ ile ++$a farklı sonuçlar verebilir. Çünkü $a++ ifadesi önce $a değişkenini kullan sonra 1 arttır anlamına gelmektedir. ++$a ifadesi ise önce 1 arttır sonra kullan anlamına gelmektedir.

<?php
$a=15;
$b=6;

$c=$a++;   // $c=15 değerini alır sonra $a=16 olur
$d=++$a;   // $a=16+1=17 oldu ve $d=17 değerini aldı.

$e=$a%$b;   // $a=17 nin $b=6 ya bölümünden kalanı hesaplar. $e=5 değerini alır

$f=$b--; // $f=6 değerini alır sonra $b=6-1=5 olur

$g=--$b; // $b=5-1=4 oldu ve $g=4 değerini aldı.

$h=++$a-$b++; // $a=17+1=18 oldu, $h=18-4=14 değerini aldı ve $b=4+1=5 oldu

$i=($a--)+(--$b); // $b=5-1=4 oldu, $i=18+4=22 değerini aldı ve $a=18-1=17 oldu 

echo "a=$a b=$b c=$c d=$d e=$e f=$f g=$g h=$h i=$i";
?>

 

Atama Operatörleri

Operatör Örnek Kullanım Açık Kullanımı
= $a=3; $a=3;
+= $a+=$b; $a=$a+$b;
-= $a-=$b; $a=$a-$b;
*= $a*=$b; $a=$a*$b;
/= $a/=$b; $a=$a/$b;
.= $a.=$b; $a=$a.$b;
%= $a%=$b; $a=$a%$b;
<?php
$a=15;
$b=6;

$a+=$b; // $a=15+6=21
$a-=$b; // $a=21-6=15
$a*=$b; // $a=15*6=90
$a/=$b; // $a=90/6=15
$a.=$b; // $a=15.6=156
$a%=$b; // $a=156%6=0
echo "a=$a b=$b";
?>

PHP'de nokta (.) değişkenleri birleştirip tek bir değer oluşturmak için kullanılır. Virgül (,) ise bir fonksiyona gönderilen parametreleri ayırmak için kullanılır. Nokta (.) PHP'de ondalıklı sayılarda ondalık kısmını ayırmak için de kullanılır.

<?php
$adi="Ahmet";
$soyadi="Erkişi";

// $adi ve $soyadi değişkenleri arasına boşluk eklenerek birleştirilip tek bir değer oluşturuluyor bu değer $adi_soyadi değişkenine atanıyor.
$adi_soyadi=$adi." ".$soyadi; 

$boyu=187;
$kilosu=89.5; // Ondalıklı bir sayı ataması yapılıyor

// Burada echo fonksiyonuna ekrana yazması için iki parametre verilmiştir. $adi_soyadi ve <br>
echo $adi_soyadi,"<br>"; 

// Burada echo fonksiyonuna tek parametre verilmiştir. Çünkü tüm değerler birleştirilip tek bir değer olarak echo fonksiyonuna gönderiliyor.
echo "Boyu: ".$boyu."<br>Kilosu: ".$kilosu;
?>

 

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör
Açıklama
== Eşittir
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük Eşittir
>= Büyük Eşittir
!= Eşit Değildir
<> Eşit Değildir (Farklıdır)

 

Mantıksal Operatörler

Operatör
Açıklama
&& ve
|| veya
! Değil

Not: && yerine and sözcüğü, || yerine or sözcüğü de kullanılabilir.


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010